نمونه پروژه های اجرا شده کفپوش و رنگ اپوکسی

تصاویر چند پروژه اجرا شده توسط شبکه نقاشان ایران در زمینه پوشش کف با رنگ اپوکسی و کفپوش اپوکسی که مربوط به سالن های ورزشی در تهران و اصفهان میباشد و در دیماه 1396 اجرا شده اند.

 

 

 

17 Feb 2018